Para o Alcalde de Pontedeume non é importante a protección e posta en valor do noso patrimonio.

Para o Alcalde de Pontedeume non é importante a protección e posta en valor do noso patrimonio.

O goberno municipal de Pontedeume co alcalde á cabeza ven de rechazar, por 7 votos en contra e 5 a favor (BNG+PSOE), coa ridícula excusa de que tiñan outras prioridades orzamentarias, unha moción para a protección e divulgación do Esteiro do Eume e a súa fauna salvaxe, presentada polo noso grupo municipal. Nela solicitabamos que o concello iniciase as xestións pertinentes coas administraións que proceda, para dispoñer duns paneis informativos e dunhas medidas mínimas (pasos de fauna, sinalización) para salvagardar a fauna salvaxe, así como a restricción da circulación de embarcacións a motor no espazo protexido. É preciso lembrar  que o esteiro do Eume é un espazo  natural con dúas figuras de protección europea (LIC -Lugar de Interese Comunitario, e ZEPA -Zona de Especial Protección de Aves). Tambén reclamabamos ao goberno municipal a instalación de paneis informativos no paseo marítimo que explicasen o valor ecolóxico en xeral do esteiro do Eume e a súa fauna salvaxe. Parece paradóxico que este goberno municipal, un dos máis caros en soldos da comarca e que menos fai, poña como excusa da súa insensivilidade medioambiental e o seu desleixo na posta en valor do noso rico patrimonio cultural e natural, as prioridades orzamentarias, se temos en conta que as medidas que se fan referencia na moción resultan ridículas en cifras económicas, instalación de uns paneis informativos, para un concello como o de Pontedeume.

A continuación recuperamos a moción presentada:

A petición dunha veciña de Pontedeume e en colaboración con ADEGA, solicitamos unha serie de actuacións para a protección e divulgación desta xoia ecolóxica que temos diante dos nosos ollos, mais que non lle prestamos a atención que merece. A continuación expoñemos os motivos e as actuacións que solicitamos na moción rexistrada no Concello de Pontedeume para o seu debate.

En Pontedeume e a súa contorna gozamos dun patrimonio natural e cultural impresionante, que fai destacar por riba doutros territorios. Un patrimonio ao que as e os eumeses non lle prestamos o valor e a protección que  merece nen dende as institucións nen dende a cidadanía en xeral, acostumados como estamos a ollar dende que nacemos estas fermosas riquezas naturais e culturais. En moitas ocasións téñennos que lembrar persoas vindas doutras partes, que esta riqueza que posuimos é única e extraodinaria e que a debemos protexer, pór en valor e xa que logo divulgar.

Isto aconteceu cunha veciña de Pontedeume que veu a vivir ao noso Concello hai uns anos, dirixíndose a nós mediante unha carta hai unhas semanas, na que reclamaba que as institucións, quer Concello de Pontedeume, quer Xunta de Galiza, poñan as medidas necesarias para protexer e divulgar a rica fauna salvaxe que posúe o Esteiro do Eume.

Efectivamente é lamentábel que un espazo  natural con dúas figuras de protección europea (LIC -Lugar de Interese Comunitario, e ZEPA -Zona de Especial Protección de Aves), como é o esteiro do Eume, non dispoña sequera duns paneis informativos e dunhas medidas mínimas (pasos de fauna, sinalización) para salvagardar a fauna salvaxe. É importante lembrar que o LIC-ZEPA Fragas do Eume chega xusto até a Ponte  de Pedra de Pontedeume, e que as administracións, quer a local ou a Xunta, teñen a obriga de protrexer os seus valores naturais.

A vista dos feitos expostos, dende o BNG de Pontedeume solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte A C O R D O:

 

1.- Solicitar á Xunta de Galiza que xunto ao Ministerio de Fomento e Autoestradas do Atlántico acorden a habilitación de pasos de fauna, a instalación de sinalización para a salvagarda de dita fauna salvaxe en ámbalas dúas pontes.

 2.- Solicitar á Xunta de Galiza que restrinxa a circulación de embarcacións a motor polo esteiro, limitándoas ao uso necesario de traballos de marisqueo e da data da festa do río do 11 de setembro, porén limitando tamén os nós de velocidade para estas dúas actividades.

 3.- Solicitar do Concello de Pontedeume á instalación de paneis informativos, no paseo marítimo, do valor ecolóxico en xeral do Esteiro do Eume e da súa fauna salvaxe.

Para o Alcalde de Pontedeume non é importante a protección e posta en valor do noso patrimonio.